Monday, September 26, 2011

Báo Đức ca ngợi sự phát triển kinh tế ở Việt Nam


Bộ phim cho rằng với mức tăng trưởng từ 5-9%/năm trong thập kỷ qua và thu nhập bình quân đầu người tăng gấp đôi trong thời gian này.

Xem tin đầy đủ

No comments:

Post a Comment