Tuesday, September 27, 2011

Điện ảnh quốc doanh: Sống dở, chết dở


Không thể cổ phần hóa nổi nên phải chuyển thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, cả hai đơn vị quốc doanh này - Hãng phim Truyện Việt Nam và Hãng Phim Giải phóng - đang chật vật kiếm sống

Xem tin đầy đủ

No comments:

Post a Comment