Wednesday, September 28, 2011

Điện ảnh quốc doanh thoái trào: Đổi mới để hòa nhập


Nhiều ý kiến cho rằng điện ảnh quốc doanh đã hoàn thành nhiệm vụ là thân cây tỏa bóng mát bao nhiêu năm qua, nhưng đã đến lúc cần phải trồng cây mới khi thân cổ thụ đã bắt đầu mục ruỗng

Xem tin đầy đủ

No comments:

Post a Comment