Wednesday, September 21, 2011

NSND Lương Đức: Thương cho dòng phim khoa học


NSND Lương Đức nói rằng, ông tin vào số phận và với ông, điện ảnh đúng là "duyên nợ"...

Xem tin đầy đủ

No comments:

Post a Comment