Monday, September 19, 2011

Đóng cảnh nóng, Từ Hy Viên thẳng tay tát bạn diễn


(Phim) - Trong phim My Kingdom, thành viên của nhóm Phi Luân Hải và cựu thành viên của nhóm Super Junio đã cùng phải lòng cô đào hát sinh đẹp Từ Hy Viên.

Xem tin đầy đủ

No comments:

Post a Comment