Sunday, October 2, 2011

Sân khấu hiện nay có thiếu kịch bản hay?


Sự khủng hoảng sân khấu hiện nay là do thiếu kịch bản hay? Điều đó chưa hẳn đúng. Thế nào là hay khi không ít lãnh đạo các đơn vị sân khấu là nơi sử dụng kịch bản lại thiếu tầm hiểu biết, đánh giá và khả năng tiếp cận kịch bản.

Xem tin đầy đủ

No comments:

Post a Comment