Tuesday, October 11, 2011

Tuần phim biển đảo Việt Nam kỷ niệm mở đường Hồ Chí Minh trên biển


Cảnh trong phim "Chữ trên sóng".

Xem tin đầy đủ

No comments:

Post a Comment