Sunday, October 2, 2011

Tuyết Thu, Phương Dung "vất vả" với con chung, con riêng


Cả hai đều khá "vất vả" khi phải xử lý những mối quan hệ chồng chéo, đầy mâu thuẫn giữa các con chung, con riêng của mình.

Xem tin đầy đủ

No comments:

Post a Comment