Saturday, October 1, 2011

“Sao” làm đại sứ


Đối với công chúng, danh xưng “đại sứ” chẳng quan trọng bằng những gì mà các “sao” làm được cho xã hội

Xem tin đầy đủ

No comments:

Post a Comment