Sunday, October 2, 2011

High Kick 3 "ôm" nghi án đạo... fanfic về DBSK


Khả năng "bới lông tìm vết" của người xem đáng được liệt vào hàng siêu đẳng.

Xem tin đầy đủ

No comments:

Post a Comment