Saturday, October 8, 2011

Sony Pictures đàm phán để có bản quyền sản xuất phim về Jobs


Sony Pictures hiện đang tiến hành những bước đàm phán cuối cùng để mua lại quyền sản xuất bộ phim về tiểu sử của Steve Jobs dựa trên các thông tin mà Walter Isaacson cung cấp.

Xem tin đầy đủ

No comments:

Post a Comment