Thursday, September 29, 2011

Khai mạc Liên hoan phim Đức tại TP Huế


Một cảnh trong phim Gớt.

Xem tin đầy đủ

No comments:

Post a Comment