Friday, September 30, 2011

Sao Hollywood “thù địch” với hàng xóm


Thói chảnh chọe hay sự vô ý của của các ngôi sao khiến những người hàng xóm không thể chịu đựng nổi.

Xem tin đầy đủ

No comments:

Post a Comment