Thursday, September 29, 2011

Tuyển sinh các Khóa đào tạo truyền hình 2011


Trong 20 năm qua Trung tâm đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ truyền hình đã đào tạo bồi dưỡng hàng trăm khóa học về các lĩnh vực truyền hình cho đội ngũ cán bộ trong hệ thống truyền hình cả nước.

Xem tin đầy đủ

No comments:

Post a Comment